REGULAMIN ZAKUPÓW

Informacje o przetwarzaniu danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Peggy Brown Salon Dodatków Ślubnych i Weselnych Joanna Maciejewska 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 11. NIP 7752555603 operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.peggybrown.pl

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@peggybrown.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych PeggyBrown.pl 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 11.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami na peggybrown.pl dokonywanymi przez Ciebie bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez peggybrown.pl?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem na peggybrown.pl transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na peggybrown.pl, w tym do:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze sklepu internetowego peggybrown.pl , w tym dokonywania transakcji na naszej  platformie handlowej i wykonania płatności za towary

• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w sklepie internetowym peggybrown.pl

• obsługi reklamacji w sklepie internetowym peggybrown.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sklepu internetowego peggybrown.pl którym jest:

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych sklepu internetowego peggybrown.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Firma Peggy Brown przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Firma Peggy Brown wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie w sklepie internetowym peggybrown.pl bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu internetowego peggybrown.pl w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec sklepu internetowego peggybrown.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Firma Peggy Brown może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Firmę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe.

Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Firma przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji w sklepie internetowym peggybrown.pl bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym sklep internetowy peggybrown.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie nie będą.

 

 

Sklep internetowy Peggy Brown działający pod adresem www.peggybrown.pl, prowadzony jest przez: Peggy Brown Salon Dodatków Ślubnych i Weselnych Joanna Maciejewska z siedzibą w Łodzi 91-463, przy ul. Łagiewnickiej 54/56 w lokalu 11, NIP: 7752555603, REGON: 101467702.


1.    INFORMACJE OGÓLNE


1.1.    Niniejszy regulamin sporządzony został w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy funkcjonującej pod domeną peggybrown.pl oraz świadczenia i korzystania z usług. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności serwisu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego.


1.2.    Warunkiem zakupu towarów i korzystania z usług oferowanych przez serwis jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego pełna akceptacja.


1.3.    Nazwa serwisu, jego koncepcja, układ graficzny, logo, elementy grafiki oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i wykorzystywane bez zgody podmiotu uprawnionego.2.    ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA


2.1. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w specyfikacji zamówienia. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest kliknięcie guzika "Złóż Zamówienie", potwierdzającego zakup wybranego produktu.


2.2. Do realizacji zamówienia przystępujemy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu.

Dane do przelewu:


Nr konta: 96 1140 2004 0000 3402 6750 0286

Peggy Brown Joanna Maciejewska

 

Do zamówienia dołączany jest paragon fiskalny.


2.3. Ewentualne zmiany w zamówieniu ustalane są indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie.

3.    KOSZTY WYSYŁKI


3.1. W sklepie internetowym Peggy Brown obowiązują następujące cenniki wysyłki:
•    Paczka pocztowa priorytetowa – 15,00 zł
•    Przesyłka kurierska – 20,00 zł
•    Odbiór osobisty – 0,00 zł
Odbiór zamówienia możliwy jest po uprzednim ustaleniu terminu w siedzibie firmy w Łodzi.


3.2. Koszty dostawy dotyczą obszaru Polski. Przy wysyłkach zagranicznych prosimy o kontakt na adres sklep@peggybrown.pl przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia kosztu wysyłki w zależności od kraju przeznaczenia i ilości towaru.


3.3. Niektóre przedmioty (o niewielkich rozmiarach i wadze poniżej 200g) mogą zostać wysłane listem poleconym priorytetowym (koszt 9,00 zł). Jeśli są Państwo zainteresowani tą formą wysyłki, prosimy upewnić się, czy w przypadku zakupionego przedmiotu będzie to możliwe (kontakt: sklep@peggybrown.pl)


3.4. W skład opłaty za transport wchodzi koszt opłaty pocztowej lub kurierskiej, koszt opakowania i przygotowania towaru do wysyłki.


3.5. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić w obecności doręczyciela, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i sporządzić protokół zniszczenia oraz skontaktować się jak najszybciej z naszym sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


4.1. Wysyłka przedmiotów realizowana jest codziennie (od poniedziałku do piątku).


4.2. Towar wysyłamy w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie (m.in. zaproszenia, winietki, zawieszki, itp.) termin realizacji zamówienia jest dłuższy i podany jest w tabeli poniżej.

 

Czas realizacji zamówień produktów wykonywanych na zamówienie

 http://www.sklep.peggybrown.pl/files/tabelka.PNG
*   czas ten liczony jest tylko w przypadku wyboru opcji „Proszę o przesłanie projektu zamówienia na mój adres email” w Formularzu Zamówienia.
** czas ten liczony jest tylko w przypadku prośby klienta o przesłanie indywidualnego projektu przed przystąpieniem do druku


4.3. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłki towaru w czasie dłuższym niż deklarowany w nagłych sytuacjach niezależnych od firmy lub w przypadku bardzo dużej liczby zamówień.

5. REKLAMACJE


5.1. Reklamacje rozpatrujemy po otrzymaniu drogą mailową zgłoszenia (w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu) wraz z uzasadnieniem oraz zdjęciem reklamowanego towaru, na którym będzie widoczna przyczyna reklamacji. Następnie reklamowany produkt należy odesłać do siedziby firmy (na swój koszt).


5.2. Każdą reklamację rozpatrujemy indywidualnie. Reklamowany towar nie może nosić śladów użytkowania. Kupujący ponosi wszystkie koszty wysyłki wynikające z reklamacji towaru i jego wymiany na inny produkt. W sytuacji, gdy otrzymany produkt posiada wady fabryczne wymienimy go lub zwrócimy Państwu jego równowartość. W przypadku, gdyby otrzymany towar nie był tym, który został zamówiony/zakupiony dokonujemy jego wymiany w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.


5a. ZWROT TOWARU

5a.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania.

Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

5a.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, tj. produktów wykonywanych na zamówienie (np. zaproszenia, winietki, zawieszki, itp.). (USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Art. 10. punkt 3 podpkt.4).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta.


6. INFORMACJE DODATKOWE ODNOŚNIE PRODUKTÓW WYKONYWANYCH NA ZAMÓWIENIE


6.1. Winietki na stół weselny


6.1.1. W przypadku zakupu winietek, wybór opcji "Akceptuję projekt zgodny z przyjętymi wytycznymi" w Formularzu Zamówienia oznacza, że Kupujący zgadza się na realizację zamówienia bez wglądu do projektu. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z otrzymanymi wytycznymi od Klienta. Zamówione winietki mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciach na aukcji.


6.1.2. Wybór opcji „Proszę o przysłanie projektu zamówienia na mój adres email" może nieco wydłużyć realizację zamówienia (patrz pkt. 4.2). Zamówienie zostanie wydrukowane dopiero po otrzymaniu od Kupującego wiadomości email, wyrażającej akceptację projektu.


6.2. Zawieszki na alkohol


6.2.1. Zawieszki wykonywane są na podstawie wytycznych od Klienta przesłanych w komentarzu do zamówienia lub wiadomości email. Do wytycznych zalicza się: model zawieszki, numer wierszyka, imiona Pary Młodej i data ślubu.


6.2.2. Na życzenie Klienta, jest możliwość otrzymania indywidualnego projektu zamówienia przed przystąpieniem do jego wydruku. Prośba taka musi zostać zawarta w wiadomości email, w której podane zostały wytyczne do wykonania zawieszek.


6.3. Zaproszenia


6.3.1. Próbki zaproszeń wysyłane są z przykładowym tekstem i wpisanymi przykładowymi danymi. Kupujący nie ma wpływu na wybór tekstu znajdującego się wewnątrz próbki, natomiast może zdecydować o takich cechach, jak model zaproszenia, kolor papieru itp. Próbki zaproszeń nie są personalizowane pod kątem Kupującego, nie nadają się też do samodzielnego wypisania.


6.3.2. Koszt indywidualnego Projektu zaproszeń wynosi od 20 zł do 40 zł w zależności od stopnia skomplikowania. Projekty zaproszeń w przypadku zamówień powyżej 15 szt. wykonujemy gratis.

6.4. Pozostałe informacje


6.4.1. Papier o strukturze prążków, jedwabiu itp. jest papierem mocno fakturowanym. Oznacza to, że wykonywany na nim nadruk techniką laserową może nosić ślady niedogrzania koloru na produkcie. Technika druku laserowego nie jest w stanie pokryć 100 % powierzchni w przypadku papieru mocno fakturowanego. Nie jest to wada produktu, lecz jego specyficzna cecha. Reklamacje zgłaszane na tej podstawie nie będą uwzględniane.


6.4.2. Kolory nadruku mogą się różnić w zależności od wybranego koloru papieru. Na papierze ecru nadruk jest zwykle ciemniejszy niż na papierze białym.


6.4.3. Wstążeczki użyte w w/w produktach mogą różnić się odcieniem od przedstawionych na zdjęciach.


6.4.4. Kolory przedstawionych produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w zależności od indywidualnych ustawień monitora.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, iż rejestracja w naszym serwisie oznacza dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (również adresu e-mail) w celu realizacji umowy oraz dla celów marketingowych przez sklep Peggy Brown.


7.2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.


7.3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.


8. PRAWA AUTORSKIE


8.1. Prezentowane artykuły i elementy graficzne są naszą własnością i stanowią przedmiot praw autorskich. Kopiowanie i/lub wykorzystywanie ich w jakiejkolwiek formie bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.


9. INFORMACJE DODATKOWE


9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: sklep@peggybrown.pl
Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie Sąd.

 

9.2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów, również Ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).


9.3. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

10. PROMOCJE

10.1. Do każdego zaproszenia z kolekcji "Hearts" oraz "Birds in love" dodajemy kopertę GRATIS! Promocja dotyczy zamówień złożonych przez  sklep internetowy www.sklep.peggybrown.pl

Aby wziąć udział w promocji przy składaniu zamówienia w polu komentarz należy wpisać hasło "Koperty za FREE"

Specyfikacja kopert:
Typ: Listowe
Rozmiar: C6
Kolor: Biały
Gramatura: 80g
Informacje dodatkowe: poddruk różowo-fioletowy

Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

10.2. Do każdego zamówienia minimum 10 kompletów winietek, dodajemy 2 zawieszki GRATIS! Promocja dotyczy zamówień złożonych przez sklep internetowy www.peggybrown.pl

Promocyjne zawieszki wybierane są losowo i nie są personalizowane.

Promocja trwa do odwołania.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com